Deklaracje Intrastat

EXPERT

Działalność Agencji skupiona jest głównie wokół sprawozdawczości INTRASTAT. Wieloletnie doświadczenie w kompleksowym opracowywaniu  tzw. „Intrastatów” daje Kontrahentom gwarancję najwyższej jakości naszych usług.

Agencja prowadzona jest przez Agenta Celnego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy związanym z obrotem towarów zarówno poza jak i w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem składania do Urzędu Celnego comiesięcznych deklaracji INTRASTAT.

Agent Celny  Joanna Jędrzejewska Nr  00881 z dn 26.03.2009 r.

 

Deklaracje Intrastat

INTRASTAT

System statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej , umożliwiający przyjmowanie , analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lub przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE. Zgłoszeniu do INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.
Rejestracji podlega wyłącznie obrót realizowany przez podmioty, które osiągnęły w danym kierunku handlu określony przepisami prawa poziom wartości obrotów (podstawowy próg statystyczny) ustalony na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów.
Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.


Podstawy prawne reguluje:
Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 638/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3330/91 (Dz. U. WE Nr 102 z 07.04.2004 r.)


ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA INTRASTAT
Od dnia 1 czerwca 2016 r. elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT dokonywane są w ramach usługi e-INTRASTAT, realizowanej w oparciu o system AIS/INTRASTAT. Dostęp do usługi e-INTRASTAT jest możliwy wyłącznie dla osób, które uzyskały zaawansowany poziom dostępu do usług oferowanych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i mają zarejestrowane powiązanie z osobą zobowiązaną do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT z uprawnieniem do komunikacji z Systemem AIS/INTRASTAT PRZYWÓZ lub AIS/INTRASTAT WYWÓZ lub dla obu kierunków obrotu. W celu uzyskania dostępu do Systemu AIS/INTRASTAT każda osoba zobowiązana, osoba upoważniona oraz zakres reprezentacji muszą być zarejestrowane w SISC w ramach usługi e-Klient.

Deklaracje Intrastat

KORZYŚCI

Wiadomym jest , że współpraca Przedsiębiorców z Urzędem Celnym może być bardzo kłopotliwa. Fakt ten wynika głównie ze złożonych procedur, które dla nas są w pełni zrozumiałe i oczywiste. Ze względu na ilość formalności i poziom ich skomplikowania współpraca z nami może okazać się dla Państwa wysoce opłacalna.

Wymóg elektronicznego transferu deklaracji INTRASTAT do Urzędu Celnego jest często dla importera/eksportera barierą trudną do pokonania. Wiąże się to z koniecznością zakupu odpowiedniego oprogramowania , zatrudnienia dodatkowego pracownika i poniesienia dodatkowych kosztów jego szkolenia.

Podmiot importujący lub eksportujący towar może uniknąć wielu niepożądanych sytuacji wynikających z własnej niewiedzy bądź niedoinformowania , co w konsekwencji zwykle prowadzi do generowania zbędnych  kosztów i ma wpływ na rzeczywistą cenę importowanych i eksportowanych towarów.

Agent celny jako osoba doświadczona i zaznajomiona z przepisami prawa celnego i handlowego , może dokonać w imieniu Przedsiębiorcy wszystkich formalności znacznie sprawniej i szybciej. Dając jednocześnie gwarancję prawidłowej taryfikacji towaru , zachowania obowiązujących terminów oraz oceny poziomu ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów logistycznych.

To wszystko możemy zagwarantować w oparciu o szeroką wiedzę i wieloletnią współpracę z organami celnymi.

 

   KONTAKT
   POSSIBLE Joanna Jędrzejewska
ul.Jaśminowy Stok 14/7
80-177 Gdańsk
tel. + 48 513 100 684
NIP: 9570447168 
REGON: 191499184

Email: intrastat@intrastatexpert.pl
Deklaracje Intrastat